Amit a cégkapuról tudni kell!


Tisztelt Ügyfelünk!

Több kérdés is keletkezett, az internet is tele van a cégtörvény 2017. január elsejétől hatályos módosítása értelmében szükséges tennivalókkal, miszerint a cégjegyzéknek valamennyi gazdálkodó szervezet esetében tartalmaznia kell a cég hivatalos elérhetőségét.

Ennek nyilvántartása 2018. január elsejétől kötelező, de a már létező gazdálkodó szervezeteknek az elérhetőség bejelentését 2017. augusztus 30-ig kell teljesíteni.

Ezt az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló címet vagy a rendelkezési nyilvántartásba, vagy a gazdálkodó szervezetre vonatkozó nyilvántartásba (jellemzően Cégbíróság) kell bejelenteni. Az említett két lehetőség közül a gyakorlatban jelenleg csak a második módszer lehetséges, ugyanis a rendelkezési nyilvántartás pillanatnyilag csak természetes személyek részére érhető el. Ennek kiterjesztése a cégek részére folyamatban volt, ennek a felülete jött most 07.01-el létre.

De mire is jó ez az új típusú elérhetőség?

Az elképzelések szerint a hivatalos elérhetőség a hivatalos szervekkel való kapcsolattartást fogja szolgálni. 2018-tól többek között

 • az államigazgatási szervek,
 • a közigazgatási szervek, helyi önkormányzatok,
 • a végrehajtók,
 • a közüzemi szolgáltatók

kötelesek lesznek meghatározott esetekben az elektronikus ügyintézést biztosítani. Az ilyen formában intézhető dolgok köre kezdetben vélhetően szűk skálán fog mozogni, a folyamatos bővülés azonban valószínűsíthető.

A legfontosabb, hogy ne felejtsük el a bejelentést megtenni 2017. augusztus 30-ig, a továbbiak pedig várhatóan folyamatosan napvilágra kerülnek.

Fel szeretnénk hívni a figyelmet, hogy közeleg az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló hivatalos email címük Cégkapu tárhelyen való regisztrálásra előírt határidő.

Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény kötelezte a 2017. január 1-én már működő gazdasági szervezeteket arra, hogy 2017. augusztus 30-ig egyelőre a https://rendelkezes.kekkh.gov.hu/rny-public/    kell regisztrálni

 

Mit kell tudni az RNY-ről?

A Rendelkezési Nyilvántartás a személyek e-ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit tartja nyilván és azt az arra jogosultak felé megismerhetővé teszi. A szolgáltatás célja, hogy az állampolgárok – és később fokozatosan a szervezetek – számára lehetővé tegye rendelkezéseik megtételét, elsősorban az azonosítási és kapcsolattartási módokra, illetve egyéb elektronikus szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan.

Ügyintézési rendelkezést kizárólag 18 év feletti természetes személyek tehetnek, akik valamely személyi alapnyilvántartás (személyiadat-és lakcímnyilvántartás, központi idegenrendészeti nyilvántartás vagy az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartása) alanyai.

Az ügyintézési rendelkezés első alkalommal kizárólag személyesen tehető (személyazonosításra alkalmas érvényes okmány bemutatásával, illetve ügyintézői közreműködéssel):

 • az ország valamennyi kormányablak és okmányirodai ügyfélszolgálatán (http://nyilvantarto.hu/hu/oik),
 • a Magyar Posta Zrt. által Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott állandó postai szolgáltató helyeken,
 • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyfélszolgálatain.

Abban az esetben nem szükséges személyes regisztráció, ha az ügyfél rendelkezik az ügyfélkapus regisztráció bármely típusával, vagy Részleges Kódú Telefonos Azonosítással (a továbbiakban: Telefonos Azonosítással). Ezek bármelyikének megléte esetén a Rendelkezési nyilvántartás felülete elérhető a fenti azonosítási módok használatát követően.

Az első ügyintézési rendelkezés kivételével a Kormányzati Ügyfélvonalon (1818 hívószámon) keresztül is lehet rendelkezéseket tenni.

Minden esetben először egy alaprendelkezést kell készíteni, e nélkül további rendelkezés nem tehető.

Az alaprendelkezés nyilatkozatai:

 • internetes ügyintézésre;
 • telefonos ügyintézésre;
 • elektronikus kapcsolattartásra;
 • a postai úton történő kapcsolattartásra vonatkoznak.

/A fenti alaprendelkezés keretében Ön nyilatkozhat arról, hogy a hatóság milyen úton keresheti fel, érheti el./

Az alaprendelkezést követően személyesen, elektronikusan vagy telefonon további rendelkezések tehetők.

 

Miért hasznos az RNY?

 • gyorsabb és hatékonyabb lesz az ügyintézés;
 • kiszámíthatóbbá, tervezhetőbbé válik a hivatalokkal való kapcsolattartás;
 • a nyilvántartás tárolja az állandó meghatalmazásokra vonatkozó nyilatkozatokat, és azokról hitelesített információt szolgáltat papír alapú irat bemutatása nélkül.

Az újonnan alakuló gazdálkodó szervezetek a nyilvántartásba vételüket követő 8 napon belül kötelesek regisztrálni.

Kicsivel később, a hivatalos e-cím cégnyilvántartásba való bejelentése 2018. január 1-től lesz kötelező, ezt megelőzően a cégek önkéntes alapon is kérhetik ennek nyilvántartásba vételét. Az erre vonatkozó eljárásrend kidolgozása szintén folyamatban, bár véleményünk szerint kívánatos lenne, hogy a hivatalos elérhetőség bejelentése kizárólag egy nyilvántartáson keresztül történjen majd.

Az új előírásnak többek között a gazdasági társaságok, a szövetkezetek, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepek, az állami vállalatok, végrehajtói irodák, az egyéni cégek, az egyéni vállalkozók, az egyesületek, a köztestületek és az alapítványok is kötelesek eleget tenni.

A nyilvántartás elsődleges célja olyan biztonságos kézbesítési cím rögzítése, amelyen a hatóságokkal a kapcsolattartás vagy egyéb elektronikus ügyintézés biztosított, mivel a Cégkapu címre érkezett email küldeményekről vélelmezett, hogy azt hivatalosan kézbesítették és megkezdődnek a határidők.

A Cégkapu kezelésére az adott gazdálkodó szervezetnél erre felhatalmazott természetes személy vagy az általa regisztrált, a gazdálkodó szervezet nevében a Cégkapu igénybevételével elektronikus kapcsolattartása jogosult további felhasználók jogosultak.

Bár az ehhez kapcsolódó részletszabályok kidolgozása még folyamatban, a bejelentés elmaradásához fűződő esetleges konkrét jogkövetkezmények ugyancsak nem ismertek, de a bejelentés várhatóan díjmentes lesz.

A mostani változás lényege, hogy az ügyfélkapu mintájára a cégeknek is legyen „saját bejáratú” hivatalos felülete, a cégkapu. A kötelező cégkapu talán legfontosabb szerepe a jövőben az lesz, hogy fokozatosan átvegye a hivatalos kommunikációs csatorna szerepét a cégek és az állam között, azaz hogy az eddig postán érkező küldemények helyett lehetőséget biztosítson – és esetenként kötelezettséget keletkeztessen – a cégeknek arra, hogy a gyorsabb és egyszerűbb, valamint korszerűbb elektronikus kapcsolattartást válasszák.

Bizonyára sokakban felmerül a kérdés, hogy minek bonyolítani a dolgot, ha már úgy is a céges kommunikáció nagy része e-mail útján zajlik? A válasz az, hogy a törvényhozó a kötelező cégkapuval fokozatosan ki szeretné váltani a – sok esetben lassú és bizonytalan – postai kézbesítést hivatalos iratok esetén, azonban meg szeretné tartani a postai tértivevény által biztosított előnyöket is, azaz annak igazolhatóságát, hogy egy adott küldemény mikor lett feladva és mikor került átvételre.

Sok bizonytalanság van, így egyelőre nem világos, hogy mi a következménye annak, ha a cég az augusztusi határidőt elmulasztja, de hosszú távon egyébként sem lehet elkerülni a regisztrációt, mivel az minden gazdálkodó szervezetnek kötelező lesz, a gazdasági társaságokon túl például az alapítványoknak és egyéni vállalkozóknak is, bár utóbbi egyelőre nem kötelezett, kormánydöntés alapján az egyéni vállalkozók továbbra is az ügyfélkapu szolgáltatással jogosultak az elektronikus kapcsolattartásra, ebből adódóan a regisztrációs kötelezettség ezt a kört nem érinti.

Kérem ezt a kötelezettséget számon tartani és figyelmüket, hogy ne mulasszák el. Folytatjuk.

Az alábbi linken teljes eligazodást talál a feladat teljesítésére:

https://www.konyvelozona.hu/cegkapu-regisztracio-utmutato-segedlet/

Összefoglalva a regisztrációra 3 módon kerülhet sor:

 • online: 2017.07.01-től: ezt a Cégjegyzék szerint képviseleti joggal rendelkező személy kezdeményezheti, mivel az ő képviseleti jogosultságát ellenőrizni nem kell – közhiteles nyilvántartásban már szerepel. Feltétele, hogy a képviselő rendelkezzen ügyfélkapus hozzáféréssel vagy új típusú ún. e-személyazonosító igazolvánnyal vagy telefonos azonosítóval
 • személyesen;
 • e-űrlappal: a Cégjegyzékben képviseleti joggal rendelkező személytől származó meghatalmazás birtokában kezdeményezhetik a regisztrációt (pl. könyvelő, adótanácsadó, ügyvéd stb).

A Cégkapu-rendszerben az alábbi szerepköröket alakítják ki:

 • képviselők (akik a Cégjegyzékben szerepelnek): közülük csak 1 fő regisztrálhat;
 • Cégkapu megbízott: 1 fő lehet, akit a képviselő hatalmaz meg, jogköre jogosultságkezelői jogkörrel bír (pl. Cégkapu ügyintézőket jelölhet ki);
 • Cégkapu ügyintézők: többen lehetnek, behatárolt jogosultságokkal rendelkezhetnek, mint pl. dokumentumküldés/fogadás adott címről/adott címre.

A Cégkapu élesedésével (2018.01.01.) a Perkapu intézménye megszűnik: a cégek a peres ügyeinek/iratainak/adatainak áthelyezése 2017 decemberében kezdődik.

A Cégkapu regisztráció nem a könyvelők kötelezettsége/feladata, mert semmilyen formában nem kapcsolódik a könyveléshez, de gyakorlati tapasztalat alapján ez is könnyen nálunk „csapódhat le” ennek a kötelezettségnek az elvégzése is.

A meghatalmazottnak a Cégkapu felületén egy regisztrációs űrlapot kell kitöltenie, és elektronikus formában szüksége lesz  a meghatalmazó cég elektronikusan hitelesített cégkivonatára, valamint  a cég képviselőjének képviseleti jogosultágát igazoló elektronikusan hitelesített okiratra (aláírási címpéldányra); ez utóbbit CSAK az ügyvezető tudja az ügyvédjétől vagy közjegyzőtől beszerezni,  mert ezen okiratokat csatolni kell( fel kell tölteni) a regisztráláskor.

Igyekszünk segítségre lenni.

 

Tisztelettel: Juhász Adószakértő Iroda