A “KIVA” szabályai 2013

KIVA (Kisvállalati adó)

A kisvállalati adó hatálya alá való átlépés szándékát elektronikus úton, a NAV ’T203KV számú nyomtatványán lehet jelezni.

 –         bejelentkezés dec. 1-től január 15-ig, elektronikusan, január 15-ig visszavonható

–         a bejelentkezést nem fogadja az adóhatóság, ha a bejelentés napján az adótartozás meghaladja az 1 millió forintot

 Feltételei:

–         átlagos statisztikai létszám 25 fő (későbbiekben 50-ig nőhet)

–         bevétel 500 millió forint

–         mérlegfőösszeg 500 millió

–         adószámot nem törölték vagy függesztették fel

–         mérleg fordulónapja dec. 31

–         a létszám és a bevétel számításánál a kapcsolt vállalkozások adatait össze kell számítani

 

Alapja: a pénzforgalmi szemléletű eredmény személyi jellegű kifizetésekkel növelt összege (*16%)

Személyi jellegű kifizetés: ami a Tbj. szerint járulékalapot képez, csökkentve a kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthető kedvezménnyel.

Kedvezményezett foglalkoztatott 2011 évi CLVI tv. 462/B § (2), a 462/C§ és 462/D § foglalkoztatott személy. Azaz 25 év alatti 180 biztosítási napnál kevesebb, tartósan álláskereső, és gyermek gondozásról visszatérő személy.

Pénzforgalmi szemléletű eredmény: Szt. szerinti pénzeszközök záró állománya – nyitó állománya  ± módosító tételek

 

Módosító tételek

Növelő tételek: vállalkozáson kívülre helyezett pénzösszegek (olyan pénzkiadás, ami nem költség )

 –         hitel vagy kölcsön nyújtása

–         kapott hitel törlesztése esetén a felvételkor csökkentő tételként elszámolt összeg

–         saját kibocsátású kötvény beváltása esetén a kibocsátáskor csökkentő tételként elszámolt összeg arányos része

–         hitelv. megt. ép. vásárlása

–         tőkekivonás (jegyzett tőke leszállítás)

–         osztalék és osztalékelőleg fizetése

–         elszámolásra kiadott összeg

 –         végleges pénzeszközátadás

–         50 e ft-ot meghaladó költség, ha ellentétes az ésszerű gazdálkodás követelményeivel

–         megállapodás alapján fizetett egbizt járulék

–         bűncselekménnyel kapcsolatos kiadás

–         ellenőrzött külföldi társasággal szemben teljesített kifizetés

–         kiva előttről származó adófizetési kötelezettség

–         kiva alatt megfizetett bírság, pótlék

–         kiva alapján fizetett adó és adóelőleg

–         tartozás térítés nélküli átvállalása

–         alultőkésítés rejtett osztaléka (kamat)

–         behajthatatlannak nem minősülő követelés elengedése, ha azt kapcsolt vállalkozással szemben engedi el

–         térítés nélkül átadott eszköz, nyújtott szolgáltatás

–         leltárhiány könyv szerinti értéke, ha nem megfelelő gondossággal jártak el

–         kapcsolt vállalkozások esetén szokásos piaci ár elvének alkalmazása

 

 

Csökkentő tételek: vállalkozásba bevont pénzeszközök (olyan pénzeszköznövekedés, ami nem bevétel)

 –         hitel vagy kölcsön felvétele

–         a cég által nyújtott hitel (követelés) cégnek visszafizetett törlesztése esetén a növelő tételként elszámolt összeg arányos része

–         saját kötvény kibocsátása (hvt megt. ép)

–         ép beváltása, eladása esetén a vásárláskor növelő tételként elszámolt összeg

–         tőkebevonás (jegyzett tőke emelése)

–         kapott osztalék és osztalékelőleg

–         elszámolásra kiadott összeg visszafizetése

 

Veszteségelhatárolás: a negatív pénzforgalmi eredményt (amely a módosító tételekkel korrigált összeget jelenti) 10 év alatt, egyenlő részletekben lehet felhasználni a következő adóévekben.

Az adóévben beszerzett, korábban még használatba nem vett tárgyi eszközök összege az adózó döntése szerint teljes mértékben, időbeli korlátozás nélkül csökkentheti a következő évek adóalapját. Az új beruházásnak megfelelő elhatárolt veszteséggel a következő években akár teljes mértékben lecsökkenthető az adóalap, azaz nem érvényesül a szabály, hogy az adóalap legalább a Tbj. szerinti járulékalap.

Az elhatárolt veszteségeket keletkezésük sorrendjében kell felhasználni.

 

Átmeneti szabályok: az adóalanyiság első évében figyelmen kívül kell hagyni az olyan bevételt, kiadást, amelyet az adózó az adóévet megelőző adóévére vonatkozó erkimban bevételként, ráfordításként számolt el = elhatárolások (illetve az első adóévben teljesített kiadást, ha az adóévet megelőző adóévben az adóalany a Szt. hatály alá NEM tartozott)

A KIVA tv. hivatkozása szerint a pf sz er meghatározása során figyelmen kívül kell hagyni az olyan bevételt és kiadást, amelynek teljesítési időpontja a kiva alanyiság időszakát megelőzi, de tényleges realizálására a kiva alanyiság időszakában kerül sor (állományban lévő hitel- és kölcsöntartozások 20.§. (14) bek. : ha az ügylet alapjául szolgáló eszköz és kötelezettség a kiva alanyiság első évében már állományban volt, akkor a nyilvántartásba vétellel összefüggésben pénzforgalmi szemléletű eredményt módosító tétel alkalmazása nem merül fel)

 

Adóelőleg: fizetésének gyakorisága a megelőző adóév kisvállalati adójának összegétől függ, ha az 1 millió ft-ot elérte, havonta 20-ig, ha nem érte el, akkor negyedévente 20-ig kell fizetni.

 

Átmeneti: az adóalanyiság első évében 100 millió forint  ∑BEVÉTEL a határ, felette havi, alatta negyedéves előleg.

 

Adóelőleg alapjának meghatározásához választható annak egyszerűsített módja, amely

–         a Szt. szerinti pénzeszközök havi vagy negyedévi realizált változása

–         a Tbj. szerint járulékalapot képező jövedelem

–         az időszakban megfizetett adóelőleg

–         az időszakban kifizetett osztalék, osztalékelőleg  együttes összegének 16%-a.

 

Vagy a teljes körű módszer, ami az összes módosító tétel figyelembe vételével számított adóalapot jelenti, azonban, ha az adózó valamely időszakban (hónap vagy negyedév) a teljes körű módszert alkalmazza, akkor az adóév végéig ettől már nem térhet el, azaz választásához már a teljes adóévben kötve van.

 A szabályozás arra is lehetőséget ad, hogy a kiva alanya az előlegmegállapítási időszak negatív előlegalapját a következő előlegmegállapítási időszakban csökkentő tételként figyelembe vegye. Az adóelőleg-megállapítási időszak negatív adóelőleg alapja a meghatározott adóelőleg alapjának a Tbj. szerinti járulékalappal csökkentett összege.

A kivát az adózó az adóelőlegek beszámításával a bevallás benyújtására előírt határidőig (május 31.) fizeti meg vagy igényli vissza. Ha az adóalanyiság év közben szűnt meg, a bevallást a megszűnés hónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig kell benyújtani.

 A kiva hatálya alól év közben nem lehet kijelentkezni, a kijelentkezésre vonatkozó nyilatkozatot legkésőbb dec. 20-ig kell elektronikusan benyújtani, a nyilatkozat vissza nem vonható.

 

 A kiva alanyiság megszűnik:

– a bevételi értékhatár meghaladásának hónapját megelőző hónap utolsó napjával

– végelszámolás, felszámolás kezdő időpontját megelőző nappal (ha anélkül szűnik meg, a megszűnés napjá- val)

– az adóalany átalakulását megelőző nappal (vagyis kiva időszaka alatt nem lehet átalakulni, társasági formát váltani)

– nyugtaadási kötelezettség elmulasztásáért, be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásáért, igazolatlan eredetű áru forgalmazásáért kirótt jogerős bírság esetén a jogerőre emelkedés hónapját megelőző hó utolsó napjával

– adószámot felfüggesztő határozat jogerőre emelkedésének hónapját megelőző hónap utolsó napjával

– naptári negyedév utolsó napjával, ha az e napon nyilvántartott adótartozás meghaladja az 1 millió forintot

– létszámváltozás hónapjának utolsó napjával, ha az átl. stat. létszám meghaladja az 50 főt

 

Az adóalanyiság megszűnése napjával, mint mérlegfordulónappal önálló üzleti év kezdődik.

 

TAO alanyok átlépése KIVA hatálya alá

 A bejelentés adóévére vonatkozó társaságiadó-bevallásban adóelőleget már nem kell bevallani és a bejelentést követő adóévre társaságiadó-előleget nem kell fizetni.

 A társasági adóalanyiság időszaka alatt keletkezett elhatárolt veszteséget 10 év alatt jogosult felhasználni kiva alanyiság időszaka alatt.

 Fejlesztési tartalék:  A kiva alanyiság első adóévét megelőző adóévben a tao alany már nem élhet a fejlesztési tartalékképzés kedvezményével.  A tao törvény rendelkezései alapján abban az esetben nem kell a fejlesztési tartalék összegével növelni az adózás előtti eredményt, ha a fejlesztési tartalékként lekötött összeget az adózó a lekötés adóévét követő négy adóévben oldja fel. A kiva időszakában ez azt jelenti, hogy a lekötött tartalék összegét a kiva alany beruházásra fordítja, vagyis a feltételeket teljesíti.

 

Jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág értékesítésének feltételes kedvezménye

 

Értékcsökkenési leírás: a kiva választása esetén a tao alanynak az értékcsökkenési leírás különbözetével el kell számolnia, mentesülésre nincs lehetőség (a könyv szerinti érték és a nyilvántartási érték különbözete)

 

Kedvezményezett átalakulás

 

Kedvezményezett részesedéscsere

 

Tartós adományozás: az adózás előtti eredményt növelni kell a tartós adományozásra tekintettel elszámolt többletkedvezmény kétszeresével, mentesülésre nincs lehetőség.

 

Kisvállalkozói kedvezmény: a kiva alany választása szerint nem köteles elszámolni a kisvállalkozói kedvezménnyel, ha a kiva alanyiság időszaka alatt a tao tv. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával nem terhelné az adózás előtti eredmény növelésének kötelezettsége, azaz a feltételeket a kiva alatt is teljesíti.

 

A foglalkoztatottság növelésének kedvezménye

 

Nem realizált árfolyamnyereség

 

Kedvezményezett átalakulást vagy kedvezményezett eszközátruházást követő megszűnés

 

Szokásos piaci ár

 

Egyéni cég

 

Kis- és középvállalkozások adókedvezménye: amennyiben a tao alanyiság időszaka alatt érvényesített kkv. adókedvezményt a feltételek nem teljesítése miatt a kivát választó adózó késedelmi pótlékkal növelten köteles visszafizetni, akkor a kiva alanya a visszafizetendő taot az adókötelezettség keletkezését kiváltó esemény évéről benyújtott bevallásában vallja be. 

 

A kiva alanya az adóalanyiság megszűnése után adókötelezettségét a tao törvény rendelkezései szerint teljesíti.

A kiva alanyiság időszaka alatt megszerzett tárgyi eszköz alapján az adózó az adóalanyiság megszűnése után a társasági adó alapjánál értékcsökkenési leírást nem érvényesíthet.

A kiva alanyiság időszaka előtt megszerzett tárgyi eszköz értékcsökkenési leírásának tao tv. szerint meghatározott időarányos részét is elszámoltnak kell tekinteni.

A kiva alanyiságot megelőző időszakból fennmaradt elhatárolt veszteségből a kiva alanyiság minden adóévében 20-20 százalékot elszámoltnak kell tekinteni.

 

A kiva alanya az iparűzési adó alapját megállapíthatja:

– az általános szabályok szerint

– a nettó árbevétel  80 százalékában (ha az árbevétele nem haladja meg a 8 millió forintot)

– a kiva alapjának 20 százalékkal növelt összegében.

 

Ha a kiva alanyának adóalanyisága év közben szűnik meg, akkor az alanyiság időszakára az iparűzési adót a választott módon kell meghatározni, a hátralévő időszakra pedig az általános szabályok szerint vagy a 80%-os szabály  alkalmazásával.

A tört adóévről szóló bevallást a kiva alanyiság megszűnésének hónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig kell benyújtani. Az adóalanyiság megszűnése esetén a bevallás benyújtással egyidejűleg adóelőleget is kell bevallani.

 A kiva alanyát az általános szeabályok szerint terheli cégautóadó-kötelezettség a tulajdonában álló, általa pénzügyi lízingbe vett személygépkocsi valamint azon külföldi rendszámú személygépkocsi után, mellyel összefüggésben költséget számolt el.