Pénzforgalmi ÁFA – 2013.

A pénzforgalmi adózás

Megteremtésére a 2013-tól hatályba lépő új uniós számlázási irányelv (2010/45/EU tanácsi irányelv) adott lehetőséget Magyarország számára.

 A kormány a jogharmonizáció következtében olyan finanszírozást segítő szabályozást alakított ki a kisvállalkozások részére, amely szerint az eladó áfa fizetési kötelezettsége csak akkor keletkezik, amikor az ellenértéket a vevőtől megkapta.

 A rendszer a vevő számára is változást jelent, ugyanis áfa levonási jogát csak akkor gyakorolhatja, ha az ellenértéket megfizette. A pénzforgalmi szemléletű adózást azon kisvállalkozók választhatják, amelyek éves árbevétele 125 millió,-Ft alatt van.

Ezen új adózási mód a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXLVI. törvényben került beiktatásra.

 Hatálya alá már most is be lehet jelentkezni, alkalmazni azonban első ízben csak a 2013. január 1-jétől kezdődő adóelszámolási időszakra lehet.

Pénzforgalmi elszámolás választásának feltételei

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) XIII/A. fejezetének 196/A-G. §-ai rendelkeznek a részletszabályokról.

Az adóalany a pénzforgalmi elszámolást a tárgy naptári év végéig terjedő időszakra választhatja (először 2013. évre), mely döntéséről az állami adóhatóságnak a megelőző év utolsó napjáig nyilatkozni köteles.

Azon túl, hogy a pénzforgalmi elszámolás választáshoz kötött, az adóalanynak az alábbi feltételeknek is meg kell felelnie:

– a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkv tv.) rendelkezései szerint a tárgy naptári év első napján kisvállalkozás, vagy annak minősülne, ha a Kkv tv. hatálya alá tartozna, és
– gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedési hely hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön, és
– nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás hatálya alatt, és
– nem alanyi adómentes.

További feltétel, hogy az adóalany összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása fejében megtérített vagy megtérítendő ellenérték adó nélkül számított és éves szinten göngyölített összege

– sem a tárgy naptári évet megelőző naptári évben ténylegesen,
– sem a tárgy naptári évben ésszerűen várhatóan, illetve ténylegesen

nem haladja meg a 125 millió,-Ft-nak megfelelő pénzösszeget.

 

Az év közben alakult adóalanyok is választhatják a pénzforgalmi elszámolást akkor, ha várhatóan a tárgyévben időarányosan teljesíteni tudják az értékhatárra vonatkozó feltételt.

A pénzforgalmi elszámolás választására jogosító értékhatárba nem számítandó be:

– az adóalany vállalkozásában tárgyi eszközként használt termék értékesítése, illetve immateriális jószágként használt, egyéb módon hasznosított vagyoni értékű jog végleges átengedése;
– a termék Közösségen belüli adómentes értékesítése;
– a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel adómentes termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás (pl. egészségügy, oktatás, stb.);
– az Áfa tv. 86. § (1) bekezdés a)-g) pontjai szerinti (pénzügyi jellegű) adómentes, kiegészítő jellegű szolgáltatásnyújtás (pl. kiegészítő jelleggel végzett biztosítás-, hitelközvetítés).

Nem alkalmazható az elszámolás az alábbi ügyletekre:

– részletvétel, zárt végű lízing típusú ügyletek;
– Közösségen belüli adómentes termékértékesítések;
– azon termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások, amelyekre az adóalany az Áfa tv. Második részében meghatározott más különös rendelkezéseket alkalmazza (pl. különbözet szerinti adózás használt ingóság esetén, idegenforgalmi árrés adózás, mezőgazdasági kompenzációs rendszer alkalmazásakor).

 

Számla kötelező adattartalma

Aki pénzforgalmi adózást választ, annak minden számláján kötelező a pénzforgalmi adózásra utalást szerepeltetnie 2013-tól.

Az Áfa tv. 169. § új p) pontja értelmében pénzforgalmi elszámolás esetén a számla kötelező adattartalma a jogszabályi hivatkozás vagy bármely más egyértelmű utalás arra, hogy a XIII/A. fejezetben meghatározott különös szabályokat alkalmazták.

Abban az esetben, ha az eladó a számlán ezt a tényt mégsem szerepelteti, ez később nem módosítható.

 Ez azt jelenti, hogy arra a számlára vonatkozóan nem alkalmazhatja a pénzforgalmi elszámolást, vagyis ezeknek a számláknak a tekintetében már a teljesítés időpontjában keletkezik az adókötelezettség abban az esetben is, ha a vevő még az ellenértéket nem fizette ki.

 

Fizetendő adó megállapítása

Az adóalany az általa belföldön, a pénzforgalmi elszámolás időszakában teljesített összes termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás után a fizetendő adót az adót is tartalmazó ellenérték jóváírásakor, kézhezvételekor állapítja meg (kivéve, az Áfa tv. 10. § a) szerinti zártvégű lízing, részletvétel esetében teljesítéskor).

 

Levonható adó megállapítása

A pénzforgalmi elszámolást választó adóalany adólevonásának jogát a pénzforgalmi elszámolás időszakában legkorábban abban az adó megállapítási időszakban gyakorolhatja, amelyben az adót is tartalmazó ellenértéket a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó számára megfizeti (kivéve, zártvégű lízing, részletvétel esetén teljesítéskor).

Amennyiben az ellenérték jóváírása, megfizetése részletekben történik, a fizetendő adót a részlet jóváírásakor, kézhezvételekor legalább a megfizetett részlet erejéig kell megállapítani, illetve a levonási jog a megfizetett részlet erejéig gyakorolható.

 

Számlakorrekció

Olyan számla érvénytelenítése, vagy ellenérték visszatérítéssel járó módosítása esetén, amelyen a pénzforgalmi elszámolásra utalás szerepelt, az áthárított adó csökkenését

– a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó adóalany fizetendő adót csökkentő tételként,
– a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő adóalany fizetendő adót növelő tételként

abban az adó megállapítási időszakban veszi figyelembe, amelyben a kötelezett a jogosultnak az ellenértéket visszatéríti.

Áthárított adó növekedéssel járó számlamódosítás esetén a módosításból eredően fizetendő adót

– a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó adóalany az ellenérték(rész) jóváírásakor, kézhezvételekor állapítja meg;
– a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő adóalany adólevonási joga is ugyanekkor keletkezik, azaz amikor kifizette a különbözetet.

Áthárított adó növekedéssel járó számlamódosítás esetén a módosításból eredően fizetendő adót

 

Pénzforgalmi adózási szabályok alkalmazásának megszűnése

A pénzforgalmi adózás lehetősége megszűnik:

– a naptári év utolsó napjával, ha a követő naptári évre nem kívánja alkalmazni;
– az értékhatár meghaladásának napját követő nappal, ha a tárgy naptári évben a tényadatok    alapján a 125 millió,-Ft-os feltétel nem teljesül;
– a naptári év utolsó napjával, ha a követő naptári év első napján nem minősül a Kkv tv. értelmében kisvállalkozásnak;
– a jogerős elrendelését megelőző nappal, ha csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás hatálya alá kerül;
– az adóalany tevékenységének szüneteltetését megelőző nappal.

A bevételi értékhatár túllépése esetén az adóalany a pénzforgalmi elszámolást nem alkalmazhatja az olyan termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása esetében sem, amelynek ellenértékével meghaladja az értékhatárt. Ilyen esetben a pénzforgalmi elszámolás választásának jogával a megszűnés évét követő második naptári év végéig nem élhet.