Feltöltési kötelezettség

Feltöltési kötelezettség és a látvány-csapatsport támogatása

A feltöltési (adófeltöltési) kötelezettség azt jelenti, hogy azon adónemek esetén, amelyekre a feltöltési kötelezettség vonatkozik, az adó jövő évben esedékes bevallása és megfizetése mellett a várható adófizetési kötelezettségnek még az adóévben, azaz idén december 20-ig eleget kell tenni. 

 

A feltöltési kötelezettség kiterjed 

  • társasági adóra
  • egyszerűsített vállalkozói adóra
  • helyi iparűzési adóra
  • innovációs járulékra

 

Adófeltöltési kötelezettsége annak van a társasági adó , vagy az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó vállalkozások közül, akik kettős könyvvitelt vezetnek és amennyiben az előző évben a vállalkozás nettó árbevétele a 100 millió forintot meghaladta.

 

Az általa fizetett társasági adóelőleget a várhatóan fizetendő adó mértékére kell kiegészítenie.Helyi iparűzési adó feltöltési kötelezettsége annak van, akinek társasági adó feltöltési kötelezettsége is fennáll.

 

2012 január 1.-től társasági adóelőleg megállapítása esetén az elhatárolt veszteség maximum a tárgyévi várható társasági adóalap 50%-áig számolható el, azaz a társasági adó min, 50%-a minden esetben fizetendő lesz.

 

A társasági adó és helyi iparűzési adó feltöltését a befizetés mellett külön be is kell vallani.

Az EVA (egyszerűsített vállalkozói adó) hatálya alá tartozó vállalkozásoknak árbevételüktől függetlenül feltöltési kötelezettségük van.

 

A feltöltési kötelezettség mértéke a tárgyévben várhatóan fizetendő adó összege. Nagyon fontos, aki a következő évben is az EVA hatálya alá szeretne tartozni, feltöltési kötelezettségének határidőre, és pontosan tegyen eleget, ugyanis a törvény értelmében nem lehet lejárt köztartozása, ugyanis ebben az esetben kiesik az EVA alól.

 

Az EVA feltöltést csak befizetni kell, külön bevallást benyújtani róla nem kell.

A feltöltés teljesítésének határideje valamennyi adónem esetén december 20-a.

Amennyiben az év közben befizetett adóelőlegek és a feltöltés együttes összege nem éri el az adóévben várhatóan fizetendő adó mértékének 90%-át, akkor a vállalkozás a befizetett adó és a várhatóan fizetendő adó különbözete után 20% mulasztási bírságot köteles fizetni.

 

 a látvány-csapatsport támogatása alapján érvényesíthető adókedvezmény

[a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. § (2) bekezdés]

A Tao. tv. 22/C. §-ának (2) bekezdése szerint az adózó a részére kiállított támogatási igazolásban szereplő összegig – döntése szerint – a támogatás (juttatás) adóéve és az azt követő három adóév adójából adókedvezményt vehet igénybe, függetlenül attól, hogy e támogatással nem kell megnövelnie az adózás előtti eredményét az adóalap megállapításakor. Az adókedvezmény – a Tao. tv. 23. § (3) bekezdése szerint – az ún. 70%-os korlátra figyelemmel érvényesíthető.

A Tao tv. 22/C. § (3) bekezdése szerint az adókedvezmény a támogatási igazolás alapján vehető igénybe. A támogató a sportigazgatási szerv vagy a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége által kiállított támogatási igazolásban szereplő támogatási összeget vagy annak egy részét a támogatási igazolás kézhezvételét követően teljesíti.

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése értelmében a támogató a támogatás rendelkezésre bocsátását követő 8 napon belül értesíti az állami adóhatóságot. Az adózó ezen tájékoztatási kötelezettségét kötetlen formában elkészített beadvány benyújtásával teljesíti.

A látvány-csapatsport céljára adott támogatás végleges pénzeszköz átadásnak minősül, amelynek összegét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 86. § (7) bekezdésének c) pontja szerint kell ráfordításként elszámolni; az üzleti év eredménye terhére a pénzügyileg teljesített támogatás számolható el.

Minderre figyelemmel a Tao. tv. előírásainak alkalmazása során a következők szerint lehet eljárni:

– a támogatás (juttatás) adóéve az az adóév, amelyben a támogatás átutalása megtörténik (amely adóévben a juttató pénzforgalmi számláját a hitelintézet megterheli);

– a nyújtott támogatás elismert költségként történő figyelembe vétele (Tao. tv. 3. számú melléklet „B” fejezet 15. pontja), továbbá az adókedvezmény [Tao. tv. 22/C. § (2) bekezdés] abban az adóévben, illetve annak az adóévnek az adója terhére érvényesíthető, amelynek utolsó napján rendelkezik az adózó a támogatási igazolással és annak alapján – szintén az adóév utolsó napjáig – megtörtént a támogatás átutalása a kedvezményezett részére.

Természetesen a társasági adóelőleg-kiegészítésnél („feltöltésnél”) az adóévi várható adó összegének meghatározásakor a látvány-csapatsport támogatásának adókedvezménye figyelembe vehető, a fentiekben kifejtettek figyelembe vételével.

[NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 2128046654/2012.; AVÉ 2012/1.]