Gépi nyugtaadási kötelezettség, számlázással történő elkerülésének szabályozása

2014. március 1-től hetente kell adatot szolgáltatni a KP-s számlákról. Kerüljük el, vegyenk pénztárgépet, azt is Február 28-ig.

Egy újabb szigorítás, nagyon komoly adminisztrációs teher növekedést jelent, amely arra terel mindenkit, hogy kell az a pénztárgép.

Erről az intézkedés szükségességéről az elmúlt évben többször is szót váltottunk, hogy ahogyan ki került 2010-ben az akkori pénztárgéprendeletből, hogy nem kell beütni a pénztárgépbe a készpénzes számlát, ez vissza is kerülhet. Arra azonban, ami megszületett szabály nem sokan számítottunk.

Az online pénztárgépek beszerzésével és üzembe helyezésével kapcsolatosan, a magas beszerzési ár, a számtalan módosítás, az adatforgalmazásért fizetendő díj miatt, több adóalany is fontolgatta, hogy, gépi nyugtaadás helyett minden értékesítéséről számlát állít ki. Erre az Áfa tv. 166.§ (2) bekezdése lehetőséget ad.
Sajnos ezekek az adóalanyoknak, sem lett ezzel nyugodtabb az életük, erről gondoskodik a 20/2014. (I..22.) NGM rendelet, amely módosította a 16/2013. (VI..03.) NGM rendeletnek a támogatás elszámolásával kapcsolatos szabályait, valamint 50/2013 (XI.15.) NGM rendelet új 9/A §-al egészül ki. Nézzük ezek az apróságok mit is jelentenek nekünk. Ha az adózó a gépi nyugta kibocsátása helyett az értékesítéséről kizárólag számla kibocsátásával gondoskodik, őt úgy kell tekinteni, mint aki nyugtaadási kötelezettségének gépi nyugtakibocsátással tesz eleget. A gépi nyugták adattartalmát az online-pénztárgép továbbítja az adóhatósághoz.

A kizárólag számla kibocsátó adóalany is köteles lett az adatszolgáltatásra.

E kötelezettségének olyan módon tud megfelelni, hogy az e tevékenységéhez kapcsolódóan kibocsátott számlák valamennyi adatát – az állami adóhatóság által meghatározott struktúrában – a számla kibocsátásának keltét alapul véve naponkénti bontásban, naptári hetente, a tárgyhetet követő hét negyedik napjáig, elektronikus úton megküldi az állami adóhatóságnak, a számla valamennyi adatát.

Ha az adóalany gépi nyugta kibocsátása helyett számlát kíván kibocsátani, köteles ezt a tényt az állami adóhatóságnak a tevékenységének megkezdését követő 5 napon belül az e célra rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton bejelenteni.

Amennyiben a bejelentés megtételét követően az adóalany a gépi nyugtaadásra kötelezett tevékenységét megszünteti, köteles ezt a tényt a tevékenység megszüntetését követő 5 napon belül az állami adóhatóságnak az e célra rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton bejelenteni.

Ha az adóalany később mégis áttér az online-pénztárgéppel történő nyugtakibocsátásra, a jelentési kötelezettsége az áttérés napjával megszűnik.

Az adatszolgáltatási kötelezettséget tevékenységről kiállított azon számlák vonatkozásában kell először alkalmazni, amelyek kibocsátása 2014. február 28-át követően történik.

A pénztárgép használatra kötelezett olyan adóalany, aki nyugta kibocsátási kötelezettségét már most is azt kizárólag számla kibocsátásával teljesíti, köteles ezt a tényt az állami adóhatóságnak a 2/2014. (I. 22.) NGM rendelet hatálybalépését (2014.01.23.) követő 15 napon belül az e célra rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton bejelenteni.

Természetesen ez a rendelkezés csak azon adózókra vonatkozik, akik tevékenységük jellegéből eredően gépi nyugta kibocsátására kötelezettek. Ezen adózók 3/2013/II.15/ NGM 1. mellékletben kerültek felsorolásra, melyet oldalunkon a korábbi bejegyzések alatt megtalál. 

Mikor jár a támogatás, korábban írtam 2014. január 1-jei hatállyal módosította a pénztárgépek cseréjéhez nyújtott támogatásról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet egyes rendelkezéseit, azonban a 2/2014. (I.22.) NGM is újra érinti. Ezért újra összefoglalom.

Akinek olyan üzletköre van, ahol nyugtaadási kötelezettségét kizárólag gépi nyugtával lehet teljesíteni, csak akkor jogosult a támogatásra, online pénztárgép beszerzéséhez kapcsolódó támogatás igénybe vételének végső határideje a módosítás következtében fő szabály szerint, az állami támogatást az, az üzemeltető veheti igénybe, aki az online pénztárgépet 2014. január 31-ig üzembe helyezi.

Támogatás a 2014. február 28-ig üzembe helyezett online pénztárgép után abban az esetben nyújtható, ha az üzemeltető

1. támogatás iránti kérelmét 2013. december 15-ig az állami adóhatósághoz benyújtotta, és

2. online pénztárgépét

a) elektronikus naplóval nem rendelkező pénztárgépet használóként 2013. október 1. előtt,

b) elektronikus naplóval rendelkező pénztárgépet használóként 2013. december 31-ig megrendelte, és

3. az online pénztárgép üzembe helyezését semmilyen módon nem késleltette.

A 2. pont szerinti határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha ezen határidőig leadott megrendelést módosították vagy megszüntették, és helyette új rendelést adtak le.

Felhívom a figyelmet arra, hogy az üzemeltető köteles az üzembe helyezés napjáig az eladónak írásban nyilatkozni a 2. és 3. pontban meghatározott feltételek fennállásáról.

Amennyiben az állami adóhatóság megállapítja, hogy az üzemeltető a támogatás feltételeinek nem felelt meg, illetve nyilatkozata valótlan, és a részére kiadott igazolás alapján az eladó támogatás kiutalását kérte, abban az esetben az adóhatóság a támogatás jogosulatlan igénybevételét és annak jogkövetkezményeit az üzemeltető terhére fogja megállapítani.

Amennyiben az üzemeltető az online pénztárgépet a 2. pont szerinti határidőig nem rendelte meg, támogatást kizárólag akkor kaphat, ha az online pénztárgépet 2014. január 31-ig üzembe helyezi.

Az online pénztárgép eladója az eladási ár támogatás összegével megegyező részének kiutalását az érvényes kóddal rendelkező üzemeltető részére értékesített és üzembe helyezett pénztárgépek után, legkésőbb 2014. április 30-ig a következő módon kérheti:

  • ·         a 2013. december 31-ig értékesített, illetve üzembe helyezett online pénztárgépek esetében a 1311-es – az államháztartással szembeni egyes juttatások igénylésére szolgáló 2013. évi – nyomtatvány kitöltésével és benyújtásával,
  • ·         a 2014. január 1-jétől 2014. január 31-ig, illetve 2014. február 28-ig (2. pont szerint) értékesített és üzembe helyezett pénztárgépek után a 1411-es – az államháztartással szembeni egyes juttatások igénylésére szolgáló 2014. évi – nyomtatványon.

A kérelemben az eladó adatain (neve/elnevezése, székhelye, adószáma) túl fel kell tüntetni az eladónál érvényesített, a támogatás igénybevételére jogosító egyedi kódot és az igényelt támogatás összegét, valamint – 2014. február 28-ig üzembe helyezett online pénztárgépek esetén – azt a tényt, hogy az üzemeltető a 2. és 3. pontban meghatározott feltételek fennállására vonatkozó nyilatkozatát megtette.

Aki a pénztárgépet úgy szerette volna elkerülni, hogy számlát ad, nyugta helyett, annak szigorú bejelentési, változás bejelentési, és adatszolgáltatási kötelezettségei keletkeznek, amely jelentős, többlet adminisztrációt, adatszolgáltatást, hibaforrást rejtenek, ami nem éri meg, ezért még nem késő a döntését felülvizsgálni, és mégis megvásárolni a pénztárgépet, még akkor is ha a támogatásra nem jogosult.

Juhász Adószakértő Iroda