Számla utólagos módosítása

Az adóalapjának utólagos csökkentése miatti bizonylat kiállítási, elszámolási, bevallási szabályok az áfa 77-78 § 153/B-153/C § alapján.
Általánosan kijelenthető, hogy utólagos módosítás az, ami nem az adó megállapítási időszakban keletkezik. Azaz ami havi bevallási gyakoriságú adóalany esetében a hónapon belül van eredeti és módosító számla, ott a módosító számla áfa hatása az eredeti számla elszámolásával egyezően a levonható adóban jelenik meg. Akkor beszélünk utólagos módosításról ha az már korábban bevallott adót érint.
Számlával egy tekintet alá eső okiratok azok az okiratok, amelyek valamely adott számlára hivatkozva, annak adattartalmát módosítják. Ilyen okirattal az adó alapja, összege módosítható, de más, egyéb adatok – pl. cím – is javítható, azaz elvégezhető az adott számla helyesbítése, érvénytelenítése.
A korrekciót indokoló tény bekövetkeztétől számított legfeljebb 15 napon belül kell kibocsátani a helyesbítő számlát.
Minimális tartalmi követelményeket fogalmaz meg a törvény kibocsátás kelte, saját sorszám, azon számla sorszáma, amelyet módosít, azon adat megnevezése, amelyet a módosítás érint, a módosítás természete és annak számszerű hatása.
2008. januárjától formakényszer nélkül, bármilyen bizonylat megfelel korrekciós bizonylatként, a feltétel az, hogy rendelkezzen a számlával egy tekintet alá eső okmány minimális kellékeivel.

 

A számlahelyesbítés

Ha a korrekció, helyesbítés révén az adózónak a korábban bevallott adója csökken, mert az adó alapját csökkenti a korrekció, ez a mostani értekezésünk lényege, és a körülmény az Áfa-trv. 77. §-a szerinti, akkor ezt a csökkentő tételt leghamarabb akkor lehet figyelembe venni, amikor az eredeti számlát érvénytelenítő vagy módosító számla a számla befogadójának rendelkezésére áll.
Más esetben (pl. ha az adó összege felfelé módosul, vagy az adó csökkenése nem az adó alapjának csökkenése miatt következik be, vagy nem a 77. §-hoz tartozó a módosítást indokoló körülmény) az eredeti időszak bevallásában kell rendezni – akár önellenőrzéssel – a korrekciót.
Mi tartozik az Áfa-trv. 77. §-ához? Például érvénytelen ügyletek, hibás teljesítés miatti elállás vagy engedmény adás, teljesítés hiánya miatti előleg visszafizetése, betétdíj visszafizetése, utólagos engedmény. Ide tartozik 2012-től az az eset is, amikor a teljesítés után derül ki, hogy tévesen, magasabb vételárat számláztak ki, mint amiben a felek megállapodtak.
Nézzük a konkrét szabályokat, majd állapítsuk meg a konzekvenciákat, és állapítsuk meg, mit és mely bevallási soron kell az adóhatósággal elszámolnunk.
77 § (1) Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása, termék Közösségen belüli beszerzése esetén az adó alapja utólag csökken a szerződés módosulása, valamint megszűnése – ideértve a szerződés érvénytelenségének és létre nem jöttének eseteit is – miatt egészben vagy részben visszatérített, visszatérítendő előleg vagy ellenérték összegével.

77 § (2) Az adó alapja utólag csökken abban az esetben is, ha

 • a) a termék 10. § a) pontja szerinti értékesítése, a bérbeadás vagy a vagyoni értékű jog időleges használatának átengedése meghiúsul, és a felek az ügylet kötése előtti helyzetet állítják helyre, vagy ha ez nem lehetséges, az ügyletet a meghiúsulás bekövetkezéséig terjedő időre hatályosként elismerik;
 • b) betétdíjas termék visszaváltásakor a betétdíjat visszatérítik;
 • c) az 58. § szerinti termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetében visszatérítik azt az összeget, amellyel az elszámolási időszak egésze tekintetében megfizetett vagy megfizetendő összeg meghaladja az erre az elszámolási időszakra vonatkozó ellenértéket.
77 § (3) Az adó alapja utólag csökkenthető, ha a teljesítést követően adnak a szerződés módosulása vagy megszűnése nélkül a 71. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti árengedményt.
77 § (4) Ha a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítését követően az adóalany az üzletpolitikájában részletesen rögzített feltételek szerint vásárlásösztönzési célból pénzt térít vissza olyan adóalany vagy nem adóalany részére, aki (amely) azt a terméket, szolgáltatást, amelynek beszerzése, igénybevétele pénzvisszatérítésre jogosít, nem közvetlenül tőle szerezte be, vette igénybe, a pénzt visszatérítő adóalany utólag csökkentheti azon termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása adóalapját, amelyre vonatkozóan a pénzt visszatéríti (adóalap csökkentésre jogosító ügylet) feltéve, hogy
 • a) az a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, amelyet közvetlenül a pénzvisszatérítésre jogosult részére teljesítettek (pénzvisszatérítésre jogosító ügylet), belföldön teljesített adóköteles ügylet, és
 • b) a visszatérítendő összeg kisebb, mint a pénzvisszatérítésre jogosító ügylet mennyiségi adatának és az adott vásárlásösztönzési program keretében, bármely adóalap csökkentésre jogosító ügylet vonatkozásában az értékesített termék, nyújtott szolgáltatás legalacsonyabb, adóval növelt egységárának szorzataként adódó összeg.
77 § (5) A (4) bekezdés alkalmazásában a visszatérített összeget úgy kell tekinteni, mint amely az adó összegét is tartalmazza.

 

78 § (1) A 77. § (1)-(3) bekezdése alkalmazásának feltétele, hogy a kötelezett az ügylet teljesítését tanúsító számla
 • a) érvénytelenítéséről gondoskodjon azokban az esetekben, amikor az előleg vagy az ellenérték teljes összegét visszatérítik;
 • b) adattartalmának módosításáról gondoskodjon az a) pont alá nem tartozó esetekben.
78 § (2) Abban az esetben, ha az ügylet teljesítését számla azért nem tanúsítja, mert e törvény szerint számla kibocsátásáról nem kellett a kötelezettnek gondoskodnia, a 77. § (1) és (2) bekezdése szerinti esetben az adó alapja utólagos csökkenésének nem akadálya az (1) bekezdés nem teljesülése.
78 § (3) A 77. § (4) bekezdés alkalmazásának feltétele, hogy a pénzt visszatérítő adóalany az alábbiakkal rendelkezzen:
 • a) a pénzvisszatérítésre jogosult nevére szóló, a pénzvisszatérítésre jogosító ügylet teljesítését tanúsító számla másolati példánya, amely egyértelműen igazolja, hogy az adott ügylet belföldön teljesített adóköteles ügylet, valamint
 • b) a pénz átutalásáról vagy a készpénz kifizetéséről szóló bizonylat, amely egyértelműen igazolja, hogy a pénzt visszatérítő adóalany a pénzvisszatérítés jogosultja részére az üzletpolitikájában rögzített összeget megtérítette.

 

78 § (4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti bizonylatnak a következő adatokat kell tartalmaznia:
 • a) a pénzvisszatérítésre jogosult neve, lakcíme és – adóalany esetén – adószáma,
 • b) a pénzvisszatérítésre jogosult nyilatkozata alapján az adólevonási jogára vonatkozó tájékoztatás az adott ügylet vonatkozásában.

 

A levonási jog gyakorlásának módja

 

153/A. § (1) A belföldön nyilvántartásba vett adóalany az adó megállapítási időszakban megállapított fizetendő adó együttes összegét csökkentheti az ugyanezen vagy az Art. szerinti elévülési időn belüli korábbi adó megállapítási időszakban (időszakokban) keletkezett levonható előzetesen felszámított adó összegével.
153/A. § (2) Ha az (1) bekezdés szerint megállapított különbözet előjele negatív, a különbözetet a belföldön nyilvántartásba vett adóalany
 • a) az (1) bekezdés szerinti elévülési időre figyelemmel a soron következő adó megállapítási időszakban veheti figyelembe úgy, mint az akkori adó megállapítási időszakban az (1) bekezdés szerint megállapított fizetendő adó együttes összegét csökkentő tételt, vagy
 • b) a 186. §-ban meghatározott feltételek szerint és módon az állami adóhatóságtól visszaigényelheti.
Az adóalap és a fizetendő adó utólagos csökkenésének elszámolása
153/B. § (1) Abban az esetben, ha az adóalany által korábban megállapított és bevallott adóalap vagy az adóalany által korábban fizetendő adóként megállapított és bevallott adó csökken, az adóalany a különbözetet – ha az a fizetendő adót érinti, a 153/A. § (1) bekezdése szerint megállapított fizetendő adót csökkentő tételként – legkorábban, abban az adó megállapítási időszakban jogosult figyelembe venni, amelyben
 • a) az eredeti számlát érvénytelenítő számla vagy az azt módosító számla a jogosult személyes rendelkezésére áll;
 • b) a jogosultnak az ellenértéket, az előleget vagy a betétdíjat visszatérítik az a) pont alá nem tartozó esetekben;
 • c) a jogosultnak a pénzt visszatérítik a 77. § (4) bekezdése szerinti esetben;
 • d) a termék Közösség területéről történő kiléptetésének hatóság általi igazolása az adóalany, az eredeti számlát módosító számla a jogosult személyes rendelkezésére áll a 98. § (5) bekezdés szerinti esetben.

 

153/B. § (2) E § nem alkalmazható az 55. § (2) bekezdése szerinti számla érvénytelenítésre.

 

A levonható adó utólagos módosulásának elszámolása
153/C. § (1) Abban az esetben, ha a levonható előzetesen felszámított adó összegét meghatározó tényezőkben utólag, az adólevonási jog keletkezését követően változás következik be, és ennek eredményeként az eredetileg levonható előzetesen felszámított adó összege csökken, az adóalany a különbözetet abban az adó megállapítási időszakban köteles a 153/A. § (1) bekezdése szerint megállapított fizetendő adó összegét növelő tételként figyelembe venni, amelyben
 • a) a különbözet alapjául szolgáló, a 127. § (1) bekezdésében említett okiratot módosító vagy azt érvénytelenítő okirat az adóalany személyes rendelkezésére áll, de nem később, mint a módosító vagy érvénytelenítő okirat kibocsátásának hónapját követő hónap 15. napja, feltéve, hogy az eredetileg levonható előzetesen felszámított adó összege közvetlenül olyan, a 127. § (1) bekezdésében említett okiraton alapul, amelyet más fél (hatóság) bocsátott ki;
 • b) részére a pénzt visszatérítik a 77. § (4) bekezdése szerinti esetben;
 • c) a változás bekövetkezik az a) és b) pontok alá nem tartozó esetekben.
153/C. § (2) Ha a levonható adó összegét meghatározó tényezőkben bekövetkező utólagos változás eredményeként az eredetileg levonható előzetesen felszámított adó összege nő, az adóalany – az adólevonási jog gyakorlása egyéb feltételeinek sérelme nélkül – a különbözetet legkorábban abban az adómegállapítási időszakban jogosult a 153/A. § (1) bekezdése szerint megállapított levonható előzetesen felszámított adó összegét növelő tételként figyelembe venni, amelyben a különbözet alapjául szolgáló, a 127. § (1) bekezdésében említett okiratot módosító okirat a személyes rendelkezésére áll.
153/C. § (3) A 120. § b) pontja, c) pont cb) alpontja vagy e) pontja alapján keletkezett, eredetileg levonható, előzetesen felszámított adó összegét érintő különbözetet – az (1)-(2) bekezdésekben foglaltaktól eltérően – az adóalany abban az adó megállapítási időszakban kötelezett figyelembe venni, amelyben a fizetendő adó összegét növelő vagy csökkentő tételt el kell számolni.
153/C. § (4) Az eredetileg levonható előzetesen felszámított adó összegét meghatározó tényezők utólagos változásának minősül a pénz visszatérítése az adóalany részére a 77. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint, feltéve, hogy ezen adóalany részben vagy egészben adólevonásra jogosult, azon termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele vonatkozásában, amelyre tekintettel a pénzvisszatérítést kapja.

 

153/D. § Nem minősül az eredetileg levonható előzetesen felszámított adó összegét meghatározó tényezők utólagos változásának:
 • a) az adó áthárítására jogalapot teremtő ügylet fejében járó ellenérték teljes vagy részleges meg nem térítése;
 • b) a 11. § (3) bekezdésében és a 14. § (3) bekezdésében meghatározott esetek;
 • c) a megsemmisülés és más olyan vagyoni kár, amelyet az adóalany tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok idézett elő, és ez utóbbi ok fennállását az adóalany bizonyítja;
 • d) a c) pontban nem említett egyéb vagyoni kár, ha az adóalany bizonyítja, hogy a kár elhárítása, illetve csökkentése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

Összefoglalva:

 

Ha a számlakorrekció utólagos adóalap csökkenést eredményez, akkor a kibocsátó a fizetendő adó csökkenést legkorábban, abban az adó megállapítási időszakban veheti figyelembe, amikor
 • a stornó/helyesbítő számla a befogadó rendelkezésére áll
 • a befogadónak visszatérítik az ellenértéket / előleget / betétdíjat
 • vásárlásösztönzési célból a pénzt visszatérítik a befogadónak
 • Közösségi értékesítés esetén a kiléptetési igazolás a kibocsátó, a módosító számla a befogadó rendelkezésére áll.
Az adó alapja utólag csökken:
 • a szerződés módosulása, megszűnése miatti ellenérték / előleg visszatérítése esetén,
 • zárt végű lízing, bérbeadás, vagyoni értékű jog átengedésének meghiúsulása következtében fellépő eredeti helyzet visszaállítása esetén,
 • betétdíjas termék visszaváltása miatti betétdíj visszatérítés esetén,
 • időszakos elszámolás túlszámlázás miatti visszatérítése esetén.
Az adó alapja utólag csökkenthető az utólag adott árengedmény, üzletpolitikai engedmény következtében.

 

Elszámolás a számlát befogadó áfa bevallásában

Ha a számlakorrekció következtében nő a korábban levont előzetesen felszámított áfa, akkor azt a befogadó legkorábban abban az időszakban veheti figyelembe, amikor a stornó/helyesbítő számla a rendelkezésére áll.
Amennyiben csökken a korábban levont előzetesen felszámított áfa (azaz nő a fizetendő adó), azt a befogadó abban az adó megállapítási időszakban köteles figyelembe venni, amikor:
 • a stornó/helyesbítő számla a rendelkezésére áll, de nem később, mint a kibocsátás hónapját követő hó 15. napja,
 • üzletpolitikai engedmény keretében részére a pénzt visszatérítik,
 • a változás bekövetkezik az előző pontok alá nem tartozó esetekben.

Az összesítő jelentés módosítása

A 2013. január elsejét követő adó megállapítási időszakokban az áfa bevallásban nyilatkozni kell azokról a belföldi, egyenes adózású ügyletekről, ahol az áfa mértéke a 2 millió forintot eléri vagy meghaladja. Ez 2015-től 1 millóra csökkent. A számla kibocsátójának az értékhatárt csak számlánként kell vizsgálnia, a számlát befogadónak viszont összevontan is. Vagyis a szállítói számlákról akkor is nyilatkoznia kell az adózónak, ha az adott időszakban ugyanazon partnertől kapott több számla alapján gyakorol áfa levonási jogot összesen 2 illetve 1 millió forint vagy azt meghaladó összegben.
Számlamódosítás (helyesbítés és stornózás) esetén az eredeti és az összes módosító számla adatáról is nyilatkozni kell abban az adó megállapítási időszakban, amiben a módosítás hatását az adózó figyelembe veszi, függetlenül attól, hogy melyik számla következtében érte el az áfa az értékhatárt (előtte volt nagyobb, és lett kisebb, vagy előtte volt kisebb de lett nagyobb az értékhatárnál).
 1. sor: Ebben a sorba kell beírni az Áfa tv. 153/C. § (1) bek. alapján fizetendő adót növelő tétel összesen összegét. Azaz minden, ami 27 % -os adókulcsú ide való.
 1. sor: Tekintettel arra, hogy a 1565 számú áfa bevallás kizárólag a 2015. évi kötelezettségek bevallására, pótlására, önellenőrzésére alkalmas, ezért a már nem hatályos adómértékű (20, 25%) adófizetési kötelezettségre és levonási jogosultságra vonatkozó sorok nem részei a bevallásnak. Minden ami nem hatályos adókulcs ide való.
Az Áfa tv. 77. §-a alapján termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása, termék Közösségen belüli beszerzése esetén az adó alapja utólag csökken a szerződés módosulása, valamint megszűnése – ideértve a szerződés érvénytelenségének és létre nem jöttének eseteit is – miatt egészben vagy részben visszatérített, visszatérítendő előleg vagy ellenérték összegével.
Az Áfa tv. 153/B. § (1) bekezdés alapján abban az esetben, ha az adóalany által korábban bevallott adóalap vagy az adóalany által korábban fizetendő adóként megállapított és bevallott adó utólag csökken, az adóalany a különbözetet – ha az a fizetendő adót érinti, az Áfa tv. 153/A. § (1) bekezdése szerint megállapított fizetendő adót csökkentő tételként – „főszabályként” legkorábban. abban az adó-megállapítási időszakban jogosult figyelembe venni, amelyben az eredeti számlát érvénytelenítő számla vagy az azt módosító számla a jogosult személyes rendelkezésére áll.
Ebben a sorba azon belföldi termékértékesítés és szolgáltatásnyújtással kapcsolatos, korábbi bevallási időszakokra vonatkozó számlahelyesbítés (stornírozás) miatti adóalap és adó csökkenésből fakadó korrekciók esetén írható adat, amelyek a már nem hatályos, korábbi adómértékkel érintettek, de a 2015. év során számolhatók el.
 1. sor Ebbe a sorba kell beírni a 2015-ben nem hatályos ( 20, 25%-os) adómértékű közösségi termékbeszerzésekre vonatkozó utólagos bizonylatkorrekció miatti negatív tétel összegét.79 Az ebben a sorban szereplő összegnek meg kell egyeznie az adott elszámolási időszakra, negyedévre/hónapra vonatkozó 15A60 számú összesítő nyilatkozat 02-es lapján a korrekcióval érintett ügyletre vonatkozóan szereplő adattal.
 1. sor: Ebben a sorban kell feltüntetni az Áfa tv. 77. §-78. §, valamint a 153/B.§ (1) bekezdése szerinti azon utólagos adóalap csökkentésből fakadó bizonylatkorrekció miatti negatív tételek összegét, (amelyek nem szerepelhetnek a 18., 19., 27. sorokban közösségi), és amely kötelezettségek az adóalanyt a külföldi adóalany által nyújtott, de belföldi teljesítési helyű szolgáltatások után, mint igénybevevőt terhelik, és amelyekkel kapcsolatos bizonylat korrekciók elszámolása a 2015. évre esik. Az ebben a sorban szereplő összeget nem kell a 15A60 számú összesítő nyilatkozat 04-es lapján szerepeltetni.
 1. sor: Ebben a sorban kell szerepeltetni az Áfa tv. 135-136. §-ában meghatározott tárgyi eszközökhöz vagy vagyoni értékű jogokhoz, valamint az Eva-tv. 16. §(1) bekezdés c) pontjában meghatározott, tárgyi eszközökhöz kapcsolódó, korrekciós adófizetési kötelezettségeket, amelyeket a törvény fizetendő adóként rendel elszámolni és nem a 31. sorban kell szerepeltetni (az Áfa tv. 153/C. § alapján).  Ebben a sorban csak az előbbiekben hivatkozott jogszabályhelyekhez kapcsolódó korrekciós tételeket kell a hozzájuk tartozó adóalappal együtt szerepeltetni. Azon tételeket azonban, amelyek tárgyi eszköz értékesítésnek minősülnek, az értékesítést terhelő adókulcsnak megfelelő sorok valamelyikében kell szerepeltetni.
Juhász Adószakértő Iroda