Foglalkoztatotti bejelentés változás 2016. január 01-től

Nagyon fontos változás 2016.01.01-től a foglalkoztatottak bejelentési kötelezettsége tekintetében!

Professions

Az  adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a  továbbiakban: Art.) 16.  § (4)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép:

“(4) A  munkáltató és a  kifizető [ideértve a  kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő, a  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a  továbbiakban: Tbj.) 4.  § b)  pontja szerinti egyéni vállalkozót és a  biztosított mezőgazdasági őstermelőt, valamint a  Tbj. 56/A.  §-a szerinti kötelezettet is] – adóazonosító számának, nevének, elnevezésének, székhelyének, telephelyének, lakóhelyének, továbbá jogelődje nevének és adószámának közlésével – az  illetékes elsőfokú állami adóhatóságnak elektronikus úton vagy az  erre a  célra rendszeresített nyomtatványon bejelenti az  általa foglalkoztatott biztosított családi és utónevét, adóazonosító jelét, születési idejét, biztosítási jogviszonyának kezdetét, kódját, megszűnését, a  biztosítás szünetelésének időtartamát, a  heti munkaidejét, a  FEOR-számát, a  végzettségét, szakképzettségét, szakképesítését, továbbá az  ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény nevét és az  okirat számát. Ha a  biztosított nem rendelkezik adóazonosító jellel, a  születési családi és utónevét, születési helyét, anyja születési családi és utónevét és a biztosított állampolgárságát is kötelező bejelenteni.

Kérem, erre a változásra szíveskedjenek felkészülni, annak ismeretében, hogy a bejelentéseket a munkaviszony létrejöttét megelőzően kell  teljesíteni és a fenti adatok nélkül ez nem lehetséges.

Juhász Adószakértő Iroda