Csed, Gyed, Gyed Extra legfontosabb változásai 2016

Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai területén 2016-ban kisebb pontosítások, kiegészítések és módosítások jellemzik a jogszabályváltozásokat.

A jelentősebb módosítások a „GYED extra” kibővítéséhez kapcsolódóan a gyermekvállaláskor járó biztosítási alapú gyermekgondozási díj (GYED) területén történtek, melyeket az alábbiakban foglaltunk össze.

A GYED folyósítási idejét érintő módosítás

2015. december 31-ig az Ebtv. a szülést, illetve az ellátásra jogosultság megnyílását megelőző két éven belüli biztosítási jogviszony időtartamához igazította a gyermekgondozási díj folyósításának időtartamát. 2016. január 1-jétől azonban az arra való jogosultság esetén a gyermekgondozási díj – az előzetes biztosítási idő tartamára tekintet nélkül – a gyermek 2. életévének betöltéséig jár.

Az ezen jogszabályhelyhez fűzött átmeneti rendelkezés szerint a módosítást a 2015. december 31-ét követően gyermekgondozási díjra jogosulttá váló biztosítottak gyermekgondozási díjának megállapítása során kell alkalmazni. [Ebtv. 42/B. § (1)-(2) bek., 82/I. § (1) bek.]

GYED melletti munkavégzésre vonatkozó szabályok

Hatályon kívül helyezésre került az Ebtv. azon rendelkezése, mely keresőtevékenység folytatása esetén csak az érintett gyermek egy éves korától tette lehetővé a gyermekgondozási díj folyósítását. Ebből következően a gyermekgondozási díj teljes időtartama alatt lehet keresőtevékenységet folytatni, vagyis a GYED megállapítása első napjától. [Ebtv. 42/C. § (1) bek. a) pont]

Az általános szabályoktól eltérően az ún. „diplomás GYED” a gyermek születésének napjától állapítható meg. A gyed és a „diplomás gyed” közötti összhang megteremtése érdekében szükségessé vált annak a szabályozása is, hogy mikortól folyósítható a „diplomás GYED” keresőtevékenység folytatása esetén. Erre tekintettel rendelkezik úgy 2016. január 1-jétől az Ebtv., hogy a gyermek születését követő 169. napot megelőzően nem jár a „diplomás GYED” a jogosult részére arra az időszakra, amikor bármilyen jogviszonyban – ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet – keresőtevékenységet folytat.

A „GYED extra” kiterjesztése révén tehát 2016. január 1-jétől a gyermekgondozási díjra való jogosultság kezdetétől végezhető keresőtevékenység az ellátás mellett. Ugyanerre a „diplomás GYED” esetében a gyermek születését követő 169. naptól van lehetősége a jogosultnak.

A „60 napos szabály” hatályon kívül helyezése

Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi LXXVII. törvény 2016. január 1-jével hatályon kívül helyezte az Ebtv. 42/C. § (1) bekezdés f) pontját, melynek 2015. december 31-ig hatályos szövege szerint 60 napig nem járt a gyermekgondozási díj, ha annak első igénybevétele a gyermek egy éves kora után kezdődött, amennyiben a jogosult keresőtevékenységet folytatott.

A hivatkozott jogszabályhely hatályon kívül helyezésére tekintettel a gyermekgondozási díjra való jogosultság ideje alatt a szülők bármikor dönthetnek úgy, hogy az egyikük által az ellátásról való lemondást követően a másik szülő veszi azt igénybe – nem kell ilyen helyzetben 60 napot várniuk arra, hogy a gyermekgondozási díj folyósítható legyen.

Mivel a jogszabályhely 2016. január 1-jétől került hatályon kívül helyezésre, így abban az esetben, ha a gyermek 2016. január 1-je előtt született, és a gyermekgondozási díj első igénybevételére is 2016. január 1-je előtt kerülne sor a gyermek egy éves kora után, akkor az igénylő részére az ellátás csak a 60 napos várakozási idő után folyósítható, ha keresőtevékenységet folytat. Ellenben, ha a gyermek ugyan 2016. január 1-je előtt született, de a gyermekgondozási díjat 2015. december 31-e utáni időponttól kérik megállapítani keresőtevékenység végzése mellett a gyermek egy éves kora után – tekintettel arra, hogy 2016-tól a gyermekgondozási díj folyósítása mellett korlátozás nélkül lehet keresőtevékenységet folytatni –, akkor az ellátás a jogosultság első napjától folyósítható. [Ebtv. 42/C. § (1) bek. f) pont]

Csecsemőgondozási díj (CSED) és gyermekgondozási díj iránti kérelem együttes benyújtása

2016. január 1-jétől a CSED és a GYED iránti kérelmet együtt is be lehet nyújtani. Ezen rendelkezéssel a gyermekes családok ügyintézési terheit kívánták csökkenteni. Így az Ebtv. 2016. január 1-jétől hatályos szövege külön is kiemeli, hogy a gyermekgondozási díj iránti kérelem benyújtható a csecsemőgondozási díj iránti kérelemmel együtt. A jogszabályok ezen lehetőséget eddig sem zárták ki, azonban hogy ez megvalósulhasson, az egészségbiztosító új nyomtatványt rendszeresít az együttes igényléséhez.

Maximális összegben megállapított GYED

Annak érdekében, hogy a korábbi jogszabályváltozások miatt ne érje hátrány a már megállapított gyermekgondozási díjban részesülőket, 2016. január 1-jétől pontosításra került a maximális összegben megállapított gyermekgondozási díj évenkénti felülvizsgálatára vonatkozó szabályozás.

A módosítás értelmében minden év január 15-ig (így már 2016. január 15-éig is) hivatalból felül kell vizsgálni minden maximális összegben megállapított gyermekgondozási díjat, és a tárgyévre érvényes összeghatár figyelembevételével január 1-jei időponttól újra meg kell állapítani. Kikerült tehát a jogszabályból az a fordulat, mely a felülvizsgálatot kizárólag az Ebtv. 48. § (1)-(3) bekezdése alapján tényleges jövedelem alapján, maximális összegben megállapított gyermekgondozási díjakra korlátozta.

2016-ban a GYED maximális összege 155. 400 Ft, figyelembe véve a jelenleg hatályos 111.000 Ft-os minimálbér kétszeresének a 70%-át. [Ebtv. 42/D. § (4) bek.]

Kedvezményszabály a CSED és a GYED megállapítása során

2015. július 1-jétől új kedvezményszabály került bevezetésre arra az esetre, ha a gyermek a gyermekgondozási díj vagy gyermekgondozási segély igénybevétele alatt, vagy annak megszűnését követő egy éven belül születik. Ilyen esetben, ha az általános szabályok alapján számított csecsemőgondozási díj illetve gyermekgondozási díj naptári napi alapja alacsonyabb, mint az újabb gyermek születését megelőzően utolsóként született gyermek jogán megállapított csecsemőgondozási díj naptári napi alapja, akkor a magasabb naptári napi alap alapján kell az újabb gyermek után járó csecsemőgondozási díjat és a gyermekgondozási díjat is megállapítani.

Ezen kedvezményszabályhoz kapcsolódóan pontosításra került az Ebtv. 42. § (4a) és a 42/D. § (6) bekezdése, annak egyértelművé tétele érdekében, hogy a szülő melyik gyermeke után megállapított csecsemőgondozási díjat kell figyelembe venni.

Speciális kedvezményszabály

Az Ebtv. 82/F. § (1)-(1a) bekezdése alapján a 2015. január 1-jét megelőzően született gyermekre tekintettel 2014. december 31-ét követően megállapított csecsemőgondozási díj/gyermekgondozási díj összege nem lehet alacsonyabb, mint ami a 2013. július 14-én hatályos szabályok alapján járt volna. Hasonlóan rendelkezett a 82/F. § (1) bekezdésének 2014. december 31-ig hatályos szövege is, mely szerint a 2015. január 1-jét megelőzően született gyermekekre tekintettel igényelt és megállapított terhességi-gyermekágyi segély vagy gyermekgondozási díj összege nem lehetett alacsonyabb, mint ami a 2013. július 15-ét megelőzően hatályos szabályok alapján járt volna. [Ebtv. 82/J. §]

Fenti rendelkezések érvényesítése érdekében az érintett biztosítottak esetében az ellátás összegét meg kellett állapítani a 2013. július 14-én, valamint az ellátásra való jogosultság kezdő napján hatályos jogszabályok alapján is (kétféleképpen történő számítás), és a biztosított részére a magasabb összegű ellátást kellett folyósítani.

Ha a csecsemőgondozási díj, illetve a gyermekgondozási díj összegének kiszámítása kétféleképpen történt oly módon, hogy a kérelmező részére a 2013. július 14-én hatályos jogszabályok szerinti – megszűnt jogviszonyból származó jövedelem figyelembevételével történő – megállapítás volt a kedvezőbb, újabb gyermek születése esetén nem volt alkalmazható sem a csecsemőgondozási díjnál, sem a gyermekgondozási díjnál a 2015. július 15-én hatályba lépett Ebtv. 42. § (4a) bekezdése, illetve a 42/D. § (5) bekezdése szerinti kedvezményszabály. A kedvezményszabály alkalmazását ugyanis kizárta, hogy az utolsóként megállapított ellátás alapja nem kizárólag a jogosultság kezdő napján fennálló jogviszonyban elért jövedelem figyelembevételével került megállapításra.

Azért, hogy az érintett személyi kör újabb gyermek születése esetén ne szenvedjen hátrányt a csecsemőgondozási és gyermekgondozási díj összegének megállapítása során, 2016. január 1-jétől a kedvezményszabály alkalmazásakor azon – a kétféleképpen történt számítás szerint – megállapított csecsemőgondozási díj összegét is figyelembe kell venni, amelynek a biztosított részére történő folyósítására nem került sor.

„Betudás szabálya”

A csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozási díj együttes igénylését lehetővé tevő rendelkezéshez kapcsolódóan szükséges volt a jogalap nélkül felvett ellátás visszafizetési szabályainak a módosítása is arra az esetre, ha a szülők egyike a pénzbeli ellátást jogalap nélkül vette igénybe.

Ha a szülők egyike jogalap nélkül vette fel a gyermekük után járó pénzbeli ellátást vagy gyermekgondozási támogatást, mindkét szülő erre irányuló egybehangzó nyilatkozata alapján a jogalap nélkül felvett ellátás a másik szülőnek – a közös háztartásban nevelt gyermekükre tekintettel – megállapított pénzbeli ellátás összegéből levonható.

Amennyiben a szülők ezen nyilatkozatot nem teszik meg, a visszafizetési kötelezettség továbbra is az ellátást jogalap nélkül felvett szülőt terheli, felróhatóságra tekintet nélkül. [Ebtv. 66. § (1b) bek.]

Meg kell említeni, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) módosításai is érintik a pénzbeli ellátásokra vonatkozó eljárásokat, így az ügyintézési határidőre vonatkozó szabályokat is.

A Ket. 29. §-ának a módosítása bevezeti a sommás eljárást, ami tulajdonképpen főszabállyá teszi a kérelemre induló eljárásokban a 8 napon belüli döntéshozatalt.

Forrás KVK