Kamarai regisztráció

Több helyről is összeállítható a kérdés, nagyon sok helyen foglalkoznak vele és ez már az 5 év amikor ezzel is szembe kell nézni, és egyre inkább, mert a kamara is bekeményített a behajtás ügyében is, illetve szinte már mindenhol kérik ennek meglétét is. A válaszomban többször is fogok ismételni, de a kérdése is tartalmazza annak ismeretét, hogy a regisztráció és a kamarai tagság, esetleg tagságok különbözőek, nem azonosak.

Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely tartalmazza a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítását.

A kamarai törvény módosítása három lényeges változást tartalmazott

2012. január 1-től életbelépő új rendelkezések alapján a gazdálkodó szervezetek (egyéni és társas vállalkozások) kötelesek

  • –  kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni,
  • –  a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5.000,- Ft kamarai hozzájárulást fizetni (a hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén levonható a tagdíjból), amelyet a kamara igazolás kibocsájtásával ismer el
  • –   a Kamara pedig köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) térítésmentesen nyújtani.

A mezőgazdasági tevékenységek körét a 2012. évi CXXVI. törvény a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról határozza meg. Az egyéni vállalkozókra az „1. melléklet a 2012. évi CXXVI. törvényhez”, míg a társas vállalkozásokra a „2. melléklet a 2012. évi CXXVI. törvényhez” vonatkozik.

A törvénymódosítás nem érinti az agráriumot, vagyis a fő tevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozókra és vállalkozásokra (ők az agrárkamarába kötelesek jelentkezni), valamint az agrárkamarára.

Az egyéni vállalkozók közül azok sem kerülnek be a kereskedelmi és iparkamarák nyilvántartásába, amelyeknek van agrárkamarai tevékenységük. Ők is kötelezően a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjai.

Azonban azok az egyéni vállalkozók, amelyek szerepelnek az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben (FELIR), de a főtevékenységük nem mezőgazdasági, az agrárkamarai tagságuk mellett kötelesek a területi kereskedelmi és iparkamaránál is kezdeményezni a kamarai nyilvántartásba vételüket, és a kamarai hozzájárulást megfizetni.

További kivételt az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 2.§ (2) bekezdése állapít meg, mely szerint a magán-állatorvosi, az ügyvédi, az egyéni szabadalmi ügyvivői, a közjegyzői és az önálló bírósági végrehajtói tevékenységet folytatók szintén nem kötelesek nyilvántartásba vételüket kezdeményezni.

Lényeges továbbá, hogy a kamarai tagság továbbra is önkéntes marad, így a regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem válnak kamarai taggá.

A törvény hatálybalépését követően létrejövő egyéni és társas vállalkozások a bejegyzésüket követő 5 napon belül, a már működő vállalkozások pedig a hatálybalépést követő 60 napon belül, legkésőbb 2012. március 1-ig voltak kötelesek a székhely szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál a nyilvántartásba vételüket kezdeményezni.

A bejelentés történhet online, vagy a kamarai honlapokról kinyomtatható adatlap kitöltésével. Mindkét esetben a (géppel, illetve kézzel) kitöltött és cégszerűen aláírt adatlapot – postai úton vagy szkennelés/fényképezés után elektronikus levélben – a székhely szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamarához kell eljuttani.

A regisztrációt elvégezheti személyesen is a székhely szerint illetékes kamarák ügyfélszolgálati irodáiban.

Az adatlap kötelező és önkéntesen megadható adatokból áll, a nem kötelező jelleggel megadható adatok közlése a regisztrációs szám kiadását nem befolyásolja, de a közölt adatok valódiságáért az adatközlő felel.

Az adatlap kitöltését szintén a honlapokon elérhető kitöltési útmutató segíti.

A területi kereskedelmi és iparkamarák ügyfélszolgálati irodái elérhetőségéről és nyitva tartásáról a kamarai honlapokon tájékozódhat.

A benyújtott nyilvántartásba vételi kérelmek csak az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulásnak a területi kereskedelmi és iparkamara erre a célra elkülönített bankszámláján történő jóváírást követően teljesíthetők. Az összeg átutalásánál a közlemény rovatba feltétlenül kérjük feltüntetni a kérelmező adószámát és a „kamarai hozzájárulás” szöveget.

A banki átutalás mellett lehetőség van az ügyfélszolgálatokon történő készpénz-befizetésre is.

Egyes területi kamaráknál „sárga postai csekken” is befizethető a hozzájárulás. Erről a székhely szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamara honlapján tájékozódhat.

A kérelmező a nyilvántartásba vételről e-mail cím birtokában a területi kereskedelmi és iparkamarától elektronikus értesítést kap, amely tartalmazza a vállalkozás kamarai regisztrációs számát, valamint azt, hogy az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulást is megfizette. A hozzájárulásról számla nem készül, az a banki bizonylat, illetve befizetési pénztárbizonylat alapján elszámolható.

A vállalkozások kamarai nyilvántartása legkésőbb 2012. június 1-től nyilvános, az az interneten, az MKIK és a területi kereskedelmi és iparkamarák honlapjáról szabadon elérhető.

Amennyiben további kérdése van, vegye fel a kapcsolatot telefonon vagy elektronikus levélben a területileg illetékes iparkamarával.

A regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy olyan kamarai nyilvántartás jöhessen létre, amely szándékaink szerint javítja az üzleti forgalom biztonságát, a vállalkozások és a kormányzat számára egyaránt hasznosítható információkkal tud szolgálni.

Felhívjuk a szíves figyelmüket – a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosításából adódó – kötelező kamarai regisztrációs díj megfizetésére. Az évi 5 ezer Ft hozzájárulási díj fizetésére minden gazdálkodó szervezetet kötelezett.

A 2016. évi kamarai hozzájárulás megfizetésének határideje 2016. március 31.

Vidéki székhelyű vállalkozások a MKIK honlapján találhatják meg a számukra szükséges banki kapcsolatot:

http://www.mkik.hu/hu/magyar-kereskedelmi-es-iparkamara/a-teruleti-kamarak-honlapja-cime-bankszamlaszama-es-telefonszama-2542

Az utalásnál a közlemény rovatban fel kell tüntetni:  Kamarai hozzájárulás” és adószám

Nyilvántartásba való bejelentkezési kötelezettsége minden gazdálkodó szervezetnek csak egyszer van, illetve volt azoknak, akik a törvény életbe lépésekor (2012) már léteztek. A bejelentkezés után a gazdálkodó szervezetek rendelkeznek regisztrációs számmal.

A regisztráció és az ehhez kapcsolódó díj nem tagdíj nem győzöm hangsúlyozni. A kamarai tagság általában önkéntes, de vannak kivételek amelyek kötelezőek, orvosi, ügyvédi, közjegyzői, azaz a kamarai tagság nélkül nem végezhető a tevékenység, itt tagdíj van aminek számtalan alapja lehet. Léteznek még szakmai kamarák is, így pl mérnöki, vagy építési stb, a magam részéről szakmai kamarának szoktam nevezni amit mindenkinek a saját szakmájában ismernie is kell, mert annak elmaradása esetleg a tevékenység végzés ellehetetlenítését is jelentheti. Álláspontom szerint egyik sem tartozik a klasszikus könyvelői feladat közé, de egy úgynevezett expanzív könyvelő felvállalhatja, de akkor legyen nagyon körültekintő.

Visszatérve a kamarai regisztrációra, az újonnan alakuló gazdasági társaságok a bejegyzésüket követő 5 napon belül kötelesek a székhely szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál a nyilvántartásba vételüket kezdeményezni és a kamarai hozzájárulás összegét megfizetni. Az építőipari tevékenységet végző vállalkozásoknak külön kamarai bejelentkezésük is van mint már említettem.

A kamarai törvény rendelkezése szerint minden gazdálkodó szervezet, a megszűnése, vagy a kamarai nyilvántartásban szereplő adataiban történt változás esetén köteles öt munkanapon belül a nyilvántartást vezető területi gazdasági kamaránál a kamarai nyilvántartásból való törlését, illetve az adatmódosítást kezdeményezni. A kamarai nyilvántartásból való törlésért, illetve a változás-bejelentés alapján történő adatmódosításért díjat nem kell fizetni.

A kamarai tagság továbbra is önkéntes, így a regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem válnak kamarai taggá. Ennek ellenére a Kamara köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) ingyenesen nyújtani. A kis és középvállalkozások e támogatása a gyakorlatban működik, formája lehet e-mailben, telefonon történő és személyes konzultáció.

A törvénymódosítás nem érinti az agráriumot, vagyis a fő tevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokra, a mezőgazdasági termelőkre és az agrárkamarákra nem terjed ki a hatálya.

A kamarai hozzájárulási díj megfizetésének elmulasztása fizetése köztartozásnak minősül. A nyilvántartásba vétel, illetve hozzájárulás megfizetése elmaradása esetén az adóhatóság (NAV) behajthatja a díjat, amelynek további végrehajtási költsége is van, illetve jelentősen befolyásolja az adózói minősítést.

Ezen túlmenően az elmaradás további kellemetlenségeket (akár kizárás) idézhet elő egy esetleges pályázatnál, támogatási igénynél, közbeszerzési eljáráson való indulásnál. Ez egyre gyakoribb, hogy ellenőrzésre is kerül.